Obchodní podmínky

 1. Provozovatelem webu NejlepsiAdresyVeMeste.cz (dále jen Provozovatel a Web) je AdultEmpire s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 64447, se sídlem Olšanská 2898/4h, Praha 3, 130 00, IČ: 046 18 211, email:  architect@ExclusiveDomain.cz 
 2. Provozovatel není vlastníkem Projektu ani na Webu nabízených domén k prodeji či pronájmu (dále jen Obsah).
 3. Vlastník Obsahu na Webu je fyzická podnikající osoba, jejíž totožnost bude sdělena Provozovatelem Zájemci při prodeji nebo pronájmu Obsahu. 
 4. Provozovatel jedná za Vlastníka Obsahu v plném rozsahu na základě udělené plné moci o zmocnění. Nelze se setkat osobně s Vlastníkem Obsahu jako fyzickou podnikající osobou. Osobní setkání je možné pouze s jednatelem Provozovatele.
 5. V případě odprodeje nebo pronájmu Obsahu zprostředkuje Provozovatel tuto službu od přímého Vlastníka Obsahu za paušální poplatek 500 Kč započítaný v ceně Obsahu. Provozovatel přebírá plnou odpovědnost za zprostředkování odprodeje nebo pronájmu Obsahu Zájemci od Vlastníka. Veškeré reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu k Obsahu uplatňuje Zájemce výhradně vůči Provozovateli jako zprostředkovateli služeb – obsažených v kupní smlouvě (Faktuře) – za úplatu na své obchodní jméno a záruku kvality poskytovaných služeb – z titulu smlouvou dohodnuté mezi stranami Provozovatel a Vlastník Obsahu – záruční lhůty. 
 6. Přímý Vlastník Obsahu vystaví na odprodej Obsahu fakturu na své obchodní jméno.
 7. Provozovatel je oprávněným právním subjektem k uzavření objednávky – dohody – se Zájemcem o vykonání všech služeb na Webu uvedených, včetně v Článcích – SlužbyReality – Pronájem reklamních ploch a dalších, zde nespecifikovaných. Dohoda je ústní nebo emailová a na základě této je vystavena zálohová faktura k provedení platby na bankovní účet Provozovatele. 
 8. Pro služby poskytované Provozovatelem i odprodej Obsahu Vlastníkem platí, že Faktura má statut Kupní smlouvy. Její proplacení nechť, dle těchto Obchodních podmínek, má statut vyslovení souhlasu svobodné vůle Zájemce s předmětem kupní smlouvy, a jako jeho elektronický podpis vyslovení souhlasu a ověření jeho totožnosti, nechť je brán okamžik přijetí ceny faktury na účet Provozovatele nebo Vlastníka Obsahu. Následně realizuje Provozovatel předmět plnění kupní smlouvy v termínech dle bodu 9 těchto Obchodních podmínek. 
 9. Doba realizací: pronájem nebo odprodej Obsahu – maximálně do 2 měsíců od přijetí ceny faktury na učet Vlastníka Obsahu, zpravidla do 14 dní. Plnění dle bodu 7 těchto Obchodních podmínek ze strany Provozovatele – maximálně do 1 měsíce – zpravidla do 1 týdne od přijetí ceny faktury na jeho bankovní účet. Nesplnění maximální doby je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení ceny faktury na bankovní účet, ze kterého byla cena proplacena. 
 10. Ani Provozovatel, ani Vlastník Obsahu, nejsou plátci DPH. 
 11. Veškeré platby za služby zde uvedené, jsou možné výhradně bankovním převodem na číslo účtu: 2100904524/2010 – Adresa bankovního domu: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 nebo na účet Vlastníka Obsahu, který bude sdělen při odprodeji či pronájmu Obsahu. Za služby Webu ani za Obsah nelze platit hotovostní platbou.
 12. Při každém uzavření Kupní smlouvy k Obsahu, prohlašuje Zájemce, že se plně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a tento svobodný souhlas vyjadřuje právě uzavřením Dohody – pokynem vystavení faktury Provozovatelem nebo Vlastníkem Obsahu na osobu Zájemce – okamžikem jejího proplacení na účet Provozovatele nebo Vlastníka Obsahu.
 13. Veškeré obsahové části Webu v sekcích AktuálněRezidence Garden TowersRezidence Central ParkRealityNabídka služeb obyvatelůmNET –  jsou reprodukovány z veřejně dostupných zdrojů Internetu a vždy je uveden jeho přímý zdroj původu. Současně jsou zde publikovány vlastní materiály, na něž Provozovatel uplatňuje autorské právo – kromě výslovně povolených případů, – Kdokoliv – není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na Webu v pozici Autorského práva. Vyjímkou je reprodukce s uvedením adresy Webu, jako zdroje původu Autorského práva. 
 14. V případech, kdy je Zájemce oprávněn vkládat na Web data do sekcí – REALITYNabídka služeb obyvatelům – , zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné. V případech, kdy je Zájemce oprávněn vkládat na Web data, bere Zájemce na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany Zájemce. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které Zájemce dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím Webu, a ke kterému došlo ze strany třetích osob.
 15. Veškeré zpoplatněné služby Webu jsou uvedeny v aktuálním Ceníku, který je pro Zájemce závazný.
 16. Neproplacení zaslané faktury Provozovatelem Zájemci na jeho emailovou adresu dle následné dohody v tomto Ceníku za stanovené období v roční periodě – do 2 měsíců od doručení zálohové faktury  = definitivní odstranění služby Zájemce z webu a ztráta všech dosavadních výhod, spoluprácí a závazků ze strany Provozovatele Zájemci stanovené všemi závazky i případnými písemnými smlouvami následnými. 
 17. Ceny Obsahu v sekci Stávající projekty – Připravované projekty – budou sděleny po ověření totožnosti Zájemce pouze osobně. Ceny Obsahu v sekci – Domény dalších rezidencí – Domény komerčních objektů – mohou být sděleny na email. Ceny Obsahu v sekci  – Jiné exklusivní domény – jsou uvedeny přímo v popisu. 
 18. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli strany povinné a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku tohoto závazku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.
 19. Obchodní podmínky též obsahují tyto popisné části: Firemní adresyKlíčová slova-co to je?Jak to fungujeReferenceCeníkO nás O projektuKontakt – které však nelze brát jako nabídku k uzavření kupní smlouvy.  Žádné skutečnosti a údaje v tomto textu obsažené nelze považovat za závazný návrh na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi považovány za novou nabídku a zároveň obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího písemného vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran, kdy naplnění tohoto úkonu je popsáno v bodu 8 těchto Obchodních podmínek. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy se považují za nezávazné.
 20. Obchodní podmínky a nabízené služby jsou dostupné pouze po dobu existence tohoto webu – v případě jeho odstranění z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele – není tento odpovědný za následky způsobené Zájemcům, kteří na web prostřednictvím Provozovatele zprostředkovaně vložili svoje data, a to i za finanční provize Provozovateli – které jsou v tomto případě – nevratné. Vratné se stávají zaplacené provize případem, kdy Provozovatel je odpovědný za nedodržení podmínek Faktury – Kupní smlouvy – svým vlastním pochybením nebo nezodpovědností. 
 21. Veškeré služby webu jsou dostupné pouze po dobu jeho existence a dostupnosti na internetu. V případě přerušení činnosti webu z důvodu nemožnosti plnění ze strany Provozovatele závislé na jeho vůli – budou vráceny platby za služby z faktur týkající se zaplacení služeb jen aktuálního daného kalendářního roku. 
 22. České znění Obchodních podmínek je závazné i pro jazykové mutace anglický a ruský jazyk. 
 23. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (obsahu plnění faktury) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 24. Každým vstupem na Web potvrzujete, že jste se seznámil s aktuálním zněním těchto smluvních Obchodních podmínek, které respektujete. Odesláním zprávy v sekci Kontakt  (nebo zasláním emailové zprávy na email: architect@exclusivedomain.cz) prohlašujete, že tento souhlas stvrzujete stisknutím tlačítka ODESLAT jako svým elektronickým podpisem. Pokud s něčím nesouhlasíte, opusťte prosím Web
 25. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 3.5.2017 – zpracoval jednatel Provozovatele
 26. Ochrana osobních údajů – Kohokoliv – kdo použije tento kontaktní formulář – platí pro něj následující zásady ochrany osobních údajů:  Prohlášení o ochraně osobních údajů: Správcem osobních údajů je AdultEmpire s.r.o., IČ: 04618211, se sídlem Olšanská 2898/4h, 130 00 Praha. Společnost nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a smlouvy sami dobrovolně neposkytnou, vyjma údajů, které získá prostřednictvím souborů cookies a signálů sledování, pokud si potenciální zákazník prochází webové stránky. Proč moje údaje shromažďujete? Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít nebo, abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře. Zbylé údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky našich produktů a služeb, popř. pro statistické účely na návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje potřebujeme, abychom se na vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně vás informovat o nově nabízených produktech či poskytovaných službách. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Jak moje údaje shromažďujete? Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami poskytnete vyplněním kontaktního formuláře. Další kategorii údajů, které využíváme pro marketingové účely, získáváme na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na našem webu. Ve všech případech dochází k automatickému zpracování osobních údajů. V jednotlivých případech (kontakt konkrétního zákazníka kvůli specifikaci zboží, řešení reklamace) můžeme vaše osobní údaj zpracovat i manuálně. V souvislosti s využíváním služeb Google Analytics (pro statistické účely návštěvnosti webu) a při ukládání souborů typu cookies dochází vždy k automatickému zpracování osobních údajů. Ochraně osobních údajů, které od vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup, a které se nachází v zabezpečených prostorách. Co jsou soubory cookies a používáte je? Při návštěvě našich webových stránek se vám může zobrazit oznámení o tom, jak a proč používáme určité soubory cookies, a nabídneme vám možnost používání určitého souboru cookies přijmout. Ve chvíli, kdy tuto možnost přijmete, může se do vašeho zařízení uložit malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookies“ a o „anonymní identifikátory“, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookies. Soubory cookies se používají ke zvýšení produktivity webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů. Jak soubory cookies fungují? Obecně bývají využívány různé typy souborů cookies, které slouží k různým účelům. Nejčastěji bývají využívány tyto typy: Analytické soubory cookies: Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací způsobu používání webových stránek. Tyto informace využíváme při vylepšování našich stránek a při monitorování jejich fungování. Soubory cookies anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, a o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili. Technické soubory cookies: Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webových stránek, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookies. Bez těchto souborů cookies by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookies používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby. Soubory cookies pro sledování třetích stran: Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali. Soubory cookies pro začlenění funkcí třetích stran: Tyto soubory cookies umožňují do webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet obsah. Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete? Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Jedná se o vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu a telefonní číslo, IP adresu, vaše platební údaje, soubory cookies a síťové identifikátory. Tyto osobní údaje shromažďujeme, pouze když nám je sami poskytnete. Shromažďujeme je, pokud nás kontaktujete se svým zájmem o námi nabízené zboží nebo při uzavření smlouvy – zpravidla automatizovaně tak, že vyplníte kontaktní formulář  na našem webu. Sdílíte mé údaje třetím stranám? Vaše osobní údaje jsou dále sdíleny našim externím zpracovatelům, se kterými máme řádně uzavřenou platnou právní smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se o externího účetního, poskytovatele hostingu pro e-shop, externího programátora atd. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně, měli je řádně zabezpečeny, a aby je nepoužívali k jiným účelům. Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji? Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také s kým je sdílíme. Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy). Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z našeho smluvní vztahu mohly plynout právní spory. Co se týče údajů uchovávaných pro marketingové účely, ty mohou být uchovávány po dobu, po kterou vám mohou být nabídnuty služby. Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, obchodní nabídky, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit v příslušném e-mailu. Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak se s vámi mohu spojit? Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím nejlépe na e-mailové adrese: nejlepsiadresyvemeste@gmail.com Můžete nás kontaktovat také na poštovní adrese sídla: AdultEmpire s.r.o , Olšanská 2898/4h, 130 00, Praha 3.