Obchodní podmínky

 1. Provozovatelem webu NejlepsiAdresyVeMeste.cz (dále jen Provozovatel a Web) je AdultEmpire s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 64447, se sídlem Olšanská 2898/4h, Praha 3, 130 00, IČ: 046 18 211, email:  architect@ExclusiveDomain.cz 
 2. Provozovatel není vlastníkem Projektu ani na Webu nabízených domén k prodeji či pronájmu (dále jen Obsah).
 3. Vlastník Obsahu na Webu je fyzická podnikající osoba, jejíž totožnost bude sdělena Provozovatelem Zájemci při prodeji nebo pronájmu Obsahu. 
 4. Provozovatel jedná za Vlastníka Obsahu v plném rozsahu na základě udělené plné moci o zmocnění. Nelze se setkat osobně s Vlastníkem Obsahu jako fyzickou podnikající osobou. Osobní setkání je možné pouze s jednatelem Provozovatele.
 5. V případě odprodeje nebo pronájmu Obsahu zprostředkuje Provozovatel tuto službu od přímého Vlastníka Obsahu za paušální poplatek 500 Kč započítaný v ceně Obsahu. Provozovatel přebírá plnou odpovědnost za zprostředkování odprodeje nebo pronájmu Obsahu Zájemci od Vlastníka. Veškeré reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu k Obsahu uplatňuje Zájemce výhradně vůči Provozovateli jako zprostředkovateli služeb – obsažených v kupní smlouvě (Faktuře) – za úplatu na své obchodní jméno a záruku kvality poskytovaných služeb – z titulu smlouvou dohodnuté mezi stranami Provozovatel a Vlastník Obsahu – záruční lhůty. 
 6. Přímý Vlastník Obsahu vystaví na odprodej Obsahu fakturu na své obchodní jméno.
 7. Provozovatel je oprávněným právním subjektem k uzavření objednávky – dohody – se Zájemcem o vykonání všech služeb na Webu uvedených, včetně v Článcích – SlužbyReality – Pronájem reklamních ploch a dalších, zde nespecifikovaných. Dohoda je ústní nebo emailová a na základě této je vystavena zálohová faktura k provedení platby na bankovní účet Provozovatele. 
 8. Pro služby poskytované Provozovatelem i odprodej Obsahu Vlastníkem platí, že Faktura má statut Kupní smlouvy. Její proplacení nechť, dle těchto Obchodních podmínek, má statut vyslovení souhlasu svobodné vůle Zájemce s předmětem kupní smlouvy, a jako jeho elektronický podpis vyslovení souhlasu a ověření jeho totožnosti, nechť je brán okamžik přijetí ceny faktury na účet Provozovatele nebo Vlastníka Obsahu. Následně realizuje Provozovatel předmět plnění kupní smlouvy v termínech dle bodu 9 těchto Obchodních podmínek. 
 9. Doba realizací: pronájem nebo odprodej Obsahu – maximálně do 2 měsíců od přijetí ceny faktury na učet Vlastníka Obsahu, zpravidla do 14 dní. Plnění dle bodu 7 těchto Obchodních podmínek ze strany Provozovatele – maximálně do 1 měsíce – zpravidla do 1 týdne od přijetí ceny faktury na jeho bankovní účet. Nesplnění maximální doby je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení ceny faktury na bankovní účet, ze kterého byla cena proplacena. 
 10. Ani Provozovatel, ani Vlastník Obsahu, nejsou plátci DPH. 
 11. Veškeré platby za služby zde uvedené, jsou možné výhradně bankovním převodem na číslo účtu: 2100904524/2010 – Adresa bankovního domu: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 nebo na účet Vlastníka Obsahu, který bude sdělen při odprodeji či pronájmu Obsahu. Za služby Webu ani za Obsah nelze platit hotovostní platbou.
 12. Při každém uzavření Kupní smlouvy k Obsahu, prohlašuje Zájemce, že se plně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a tento svobodný souhlas vyjadřuje právě uzavřením Dohody – pokynem vystavení faktury Provozovatelem nebo Vlastníkem Obsahu na osobu Zájemce – okamžikem jejího proplacení na účet Provozovatele nebo Vlastníka Obsahu.
 13. Veškeré obsahové části Webu v sekcích AktuálněRezidence Garden TowersRezidence Central ParkRealityNabídka služeb obyvatelůmNET –  jsou reprodukovány z veřejně dostupných zdrojů Internetu a vždy je uveden jeho přímý zdroj původu. Současně jsou zde publikovány vlastní materiály, na něž Provozovatel uplatňuje autorské právo – kromě výslovně povolených případů, – Kdokoliv – není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na Webu v pozici Autorského práva. Vyjímkou je reprodukce s uvedením adresy Webu, jako zdroje původu Autorského práva. 
 14. V případech, kdy je Zájemce oprávněn vkládat na Web data do sekcí – REALITYNabídka služeb obyvatelům – , zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné. V případech, kdy je Zájemce oprávněn vkládat na Web data, bere Zájemce na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany Zájemce. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které Zájemce dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím Webu, a ke kterému došlo ze strany třetích osob.
 15. Veškeré zpoplatněné služby Webu jsou uvedeny v aktuálním Ceníku, který je pro Zájemce závazný.
 16. Neproplacení zaslané faktury Provozovatelem Zájemci na jeho emailovou adresu dle následné dohody v tomto Ceníku za stanovené období v roční periodě – do 2 měsíců od doručení zálohové faktury  = definitivní odstranění služby Zájemce z webu a ztráta všech dosavadních výhod, spoluprácí a závazků ze strany Provozovatele Zájemci stanovené všemi závazky i případnými písemnými smlouvami následnými. 
 17. Ceny Obsahu v sekci Stávající projekty – Připravované projekty – budou sděleny po ověření totožnosti Zájemce pouze osobně. Ceny Obsahu v sekci – Domény dalších rezidencí – Domény komerčních objektů – mohou být sděleny na email. Ceny Obsahu v sekci  – Jiné exklusivní domény – jsou uvedeny přímo v popisu. 
 18. Ochrana osobních údajů – Kohokoliv – kdo použije tento kontaktní formulář –  (dále jen Uživatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: adresa elektronické pošty, jméno pokud ho zadá jako nepovinný údaj + příp. číslo mobilního telefonu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zpracováním osobních údajů Uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Provozovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel využitím služby Kontaktní formulář souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele.
 19. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli strany povinné a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku tohoto závazku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.
 20. Obchodní podmínky též obsahují tyto popisné části: Firemní adresyKlíčová slova-co to je?Jak to fungujeReferenceCeníkO nás O projektuKontakt – které však nelze brát jako nabídku k uzavření kupní smlouvy.  Žádné skutečnosti a údaje v tomto textu obsažené nelze považovat za závazný návrh na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi považovány za novou nabídku a zároveň obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího písemného vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran, kdy naplnění tohoto úkonu je popsáno v bodu 8 těchto Obchodních podmínek. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy se považují za nezávazné.
 21. Obchodní podmínky a nabízené služby jsou dostupné pouze po dobu existence tohoto webu – v případě jeho odstranění z důvodu nezávislého na vůli Provozovatele – není tento odpovědný za následky způsobené Zájemcům, kteří na web prostřednictvím Provozovatele zprostředkovaně vložili svoje data, a to i za finanční provize Provozovateli – které jsou v tomto případě – nevratné. Vratné se stávají zaplacené provize případem, kdy Provozovatel je odpovědný za nedodržení podmínek Faktury – Kupní smlouvy – svým vlastním pochybením nebo nezodpovědností. 
 22. Veškeré služby webu jsou dostupné pouze po dobu jeho existence a dostupnosti na internetu. V případě přerušení činnosti webu z důvodu nemožnosti plnění ze strany Provozovatele závislé na jeho vůli – budou vráceny platby za služby z faktur týkající se zaplacení služeb jen aktuálního daného kalendářního roku. 
 23. České znění Obchodních podmínek je závazné i pro jazykové mutace anglický a ruský jazyk. 
 24. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (obsahu plnění faktury) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 25. Každým vstupem na Web potvrzujete, že jste se seznámil s aktuálním zněním těchto smluvních Obchodních podmínek, které respektujete. Odesláním zprávy v sekci Kontakt  (nebo zasláním emailové zprávy na email: architect@exclusivedomain.cz) prohlašujete, že tento souhlas stvrzujete stisknutím tlačítka ODESLAT jako svým elektronickým podpisem. Pokud s něčím nesouhlasíte, opusťte prosím Web
 26. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 3.5.2017 – zpracoval jednatel Provozovatele. 
 27. Celý tento web je až do smazani tohoto 27. bodu ve Zkušebním provozu a může vykazovat chyby. Web rovněž do odstranění tohoto červeného textu nenabízí žádné služby ani jejich zprostředkování. Do této doby rovněž nezprostředkuje žádný prodej domén, ani jejich pronájem – výjma nabídek, které Provozovatel učinil subjektu oslovení vlastní cestou.